top of page

מעכו הצלבנית לדרבנד הפרסית

 

מעקב גנאלוגי אחרי 391 שנות הנדידות

השמות הפרטיים במשפחות עבריות הם אחד ממרכיבי הזהות של המשפחה. השמות הם מסורת המשפחה, חוזרות על עצמם מדור לדור. בק"ק דרבנד השמות היו ניתנים בהשגחת זקני המשפחה והם דאגו להמשיך את השמות המסורתיים גם בתקופת גירוש וגם בהפסקות ביניהם.  בסיס מחקר מתומצת "רשימה דרבנדית 1676 – 1976" נוצרה במהלך 50 שנים האחרונות.

מסלל ההגירה, מעכו – לדרבנד

ללא שם.png

             ש מ ו ת  המסורת                                        ה ק ה י ל ו ת              ה ת ק ו פ ו ת                                                                                            

יצחק                                      *הקטן בן שמואל              עכו                        1285 - 1291

יצחק    מרדכי    שבתי                                                   פמגוסטה               1291 - 1568

יצחק    מרדכי    שבתי                           שמואל              מיסטרס                 1527 – 1657

יצחק    מרדכי    שבתי כהן                     שמואל              פטרס                     1580 – 1594

יצחק    מרדכי    שבתי                           שמואל              איזמיר                    1626 - 1667

יצחק    מרדכי    שֵבֵּתֵאי כהן    **הקטן בן שמואל כהן       דֵרְבֵּנְד                    1676 – 1976

*רבי שלמה פטיט (או רבי שלמה הצרפתי הקטן) בן שמואל.                                                                                                  **אלישע הקטן בן שמואל... הלוי יעקב בן יהודה יוסף טשארני "ספר המסעות" ס"ט פטרבורג 1884. עמ' 77. 306, 307

bottom of page