top of page

מצבות ב"ג'והוד בולג" (המעיין היהודי) התמ"ו - התק"ץ 

''בית החיים'' ב"ג'והוד בולג" (הקדום ביותר מבין קהילות חוף הים הכספי) שירת את קהילות ישראל בשלוש תקופות:                                                                                                                        *קהילת ישראל בדרבנד בשנות 1676 – 1720.                                                                          *קהילת הכפר "ג'והוד בולג" הידוע מ – 1718 והתקיימה עד ל-1799.                                              *קהילת ישראל ברובע העברי בדרבנד, בשנים  1799 - 1830.   

ב – 1830 בימי מגפת כולרה, באזור דרבנד, באמצע  הדרך שבין "ג'והוד בולג" והחומה הדרומית של דרבנד הוקם "בית החיים" החדש.

 

על שטחו של "בית החיים" ב"ג'והוד בולג", נמצאות עשרות רבות של מצבות אבן, כולן החרוטות בכתב עברי ומתוארכות לשנים 1686 – 1830.  כ – 150 מ' צפונית  ל"בית החיים",  נמצא מכרה אבנים.  מקום חציבת האבנים למצבות בסגנון הפרסי המקומי, עדות להפעלת בעלי מקצוע מקומיים. את הנוסחים השונים של הקהילות השונות והרחוקות, על המצבות, מעידות על הרכב קהילתי במקום הכוללת גם מצבת כהן.

המצבות מוצבות מעל ראשם של הנקברים במזרח הקבר, והכתב חרוט על צידה המזרחי של המצבה.

 

ק"ק פרח - עבד על חוף הדרומי של הים הכספי התקיימה בשנות 1613 – 1668, ועל מצבותיה לא ידוע עד היום

*מצרכי צנעת הפרט, אנו מציגים רק חלק קטן  ממאגר התמונות של המצבות

1.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

 

זה האבן של    

אהרון בן יוסף         

הנולד מן רנר                                            שנפטר לבית                                        עולמו בשנת                                        התמ"ו ליצירה (1686)   

2.png
3.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

זה האבן של

... בן שלמה

שנפטר לבית

עולמה בשנת

התמ''ח ליצירה (1688)

                                                                                                   

 

4.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

ורבים מ(י)שני

אדמת עפר

יקיצו ביום

שאבקש נתן

בר בנימן ביום

ראשון בשבת

לארבעה עשר

לודש כסליו

שנת התנ''ג (1692)

לפ''ק

                                                                                                   

 

5.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

זה האבן של

עקיבה בר

משה מיום

שנפטר מן

העלם חמשי

בשבת עשרים

לחודש... שנת

התצ''ח ליצירה (1738)

                                                                                                   

 

6.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

זה אבן של

משה בר ר

שלמה שנפטר

כ'ד יום חמש...

בשבת לחוד

אלול שנת

התע...  (...17)

                                                                                                   

 

7.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

בשנת

התע''ה ליצירה (1715)

תנצב''ה

                                                                                                   

 

10.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

יום שנפטר

משה בן דניאל

לבית עולמו

ביום שני

בשבת הוא

שני חודש

ניסן שנת

תקפ''ב לפ''ק (1822)

                                                                                                   

 

8.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

שנת התקע''ט

לפ''ק (1819)

                                                                                                   

 

9.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

יום שנפטר

נחמיה בר

משה יום

שלישי בשבת

ששה עשר

לחדש אייר

שנת התקע''ט  (1819)

                                                                                                   

 

11.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

יום שנפטר

חנוכה בן דניאל

לבית עולמו

ביום שבת קוד

והוא לחודש

אייר שנת

תקפ''ב לפ''ק (1822)

                                                                                                   

 

12.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

ורבים מישני 

אדמת עפר

יקיצו יום נפטר

חסד רב י...

אפרים יום ד'

בשבת שלש

עשר לחודש

ניסן בשנת

התקפ''ב לפ''ק (1822)

                                                                                                   

 

13.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

יום שנפטר 

מרדכי בר יהודה

יום חמישי בשבת

... יום ששי

לחודש נסן

שנת תקפ''ב (1822)

לפ''ק

                                                                                                   

 

14.png

(צולם ע''י אריאל ישי 1999)

יום שנפר ורח

מתתיה כהן

בר שמאל כהן

לבית עולמו

יום שני בשבת

חמישה עשר

לחדש תשרי

שנת התק"ץ (1829)

לפ"ק

                                                                                                   

 

bottom of page