מקורות                                                        

                                             

אלטשולר מ.   אגרות ותעודות מארכיון הרב ר' יעקב בהרר"יץ  יצחק ז"ל. ד"ר מרדכי אלטשולר. ירושלים. תשל"ד

יהושע בן – אריה.  ירושלים החדשה ... ירושלים. תשל"ט

רבי יעקב במ"ו יצחק.   תולדות  יהודי  דאקיסטאן  המדאים.    ירושלים. תרנ''ד.                                                                       ישי א.  א.י (המחבר). רשימת מצבות ישראל הידועות שבמעיין היהודי ובדרבנד .                                                                         נצר א.  רדיפות והשמדות בתולדות יהודי איראן במאה הי"ז. "פעמים" - 6.  מכון בן-צבי  ירושלים. 1980                                   סקרי ירושלים בפקודת מונטיפיורי.                                                                                                                                   פז י. ההקדש הכורדי ובית הכנסת הגורג'י בשכונת אשל אברהם בירושלים בתקופת המנדט.  האוניברסיטה העברית 2014               פירקוביץ' א.   "אבני זיכרון"  ווילנא  תרל"ב.                                                                                                                   פישל ו.י.   יהודים באיראן במאות ט"ז – י"ח.   "פעמים" - 6.  מכון בן-צבי  ירושלים. 1980.                                                     צ'ורני (טשארני י.) "ספר המסעות". פטרבורג. תרמ"ד

АВП.     Архив Внешней  Политики   России.    

                                                                                                                            

АВПР.   Архив Внешней  Политики России.  

                                                                                                                                     

АКАК.  Акты собранные Кавказской  Археологической  Комиссией.  (т.6.Тифлис. 1874.)      

                                                                                                                                                 

Арунова М.Р. и Ашрафян К.З.    Государство Надир Шаха АН  СССР Москва 1958.  

                                                   

Бакунина В.И.   Персидский поход в 1796 г. Русская старина. 1887.                                                                 

 

Березин И.  Путешествие по…    Казань.  1850                                                                                                                                                                                    

Броневский С.М.  Исторические выписки о сношении России с Персиею, …СПб.,1996  

                                     

Бутков П.Г.   Материалы  для новой истории Кавказа 1722 – 1803.  СПб 1869.   

Вопросы истории Дагестана (Досоветский период). Махачкала. АН СССР. 1975  ЦГИЯЛ, ф. 1286, оп.

5, 1851 г., д. 372, л. 37 (279).

ГАРФ    Государственный Архив Российской  Федерации. 

                                                                                             

Гербер  И.Г. 1728.    Известия о находящихся с  западной стороны  Каспийского моря…    Отябрь.  СПб. 1760 г.  Сочинения  и  переводы  к  пользе и  увеселению  служащие.   Cентябрь, 1760 г.  СПб  ИАН.                                                                                                                                                                                            

Гмелин С.  Путешествие из  Баку  в  Дербент. СПб. 1784.   Путешествие по России.  ч.4.   Перевод  В.В. Скорый.    

                                                                                                                       

Документы по истории Дагестана XIX в.  Вопросы истории Дагестана (Досоветский период),   Махачкала. АН СССР. 1975.

Дубровин Н.     Закавказье от 1803 до 1806 г., СПб 1866.   Поход  граф. Зубова  в Персию  в 1796 г. с   приложением оперативной  карты  похода  ... план осады Дербента.        Военный сборник. № 2-6. СПб., 1874.  История  войны и  владычества  Российских  на Кавказе.    

                                     

Еврейская Энциклопедия. Издательство Брокгауза и Ефрона. 16 томов. СПб 1906-1913.

 

Зайцев И.В., Костикьян К.П.  Ирано – славика 2010 №2 (22).  Указ сефевидского шаха Сулеймана еврейской общине Гиляна … ст. 48 – 49.  

                                                                                                                

Зевакин Е. С.   Прикаспийские провинции в эпоху русской оккупации 18 века  Известия  общества обследования и  изучения Азербайджана  Баку 1927 г.                                                                            

 

Из  дел архива Главного Управления Наместника Кавказского, по описи №80 1832 г. 

                                           

История география и этнография  Дагестана 17 – 19 вв.  Вост. Литература. Москва 1958.       

К-39-61 СССР.1982 . (карта).

Кавказ. №48, №49. Тифлис.1847. Жизнь Фат-Али-хана  Кубинского.                                                            

 

Кавказский календарь на 1857 г.    

                                                                                                                              

Козубский Е.  История  Дербента.  Т-Х-шура.1906.  

 

Леванда В. О.    Полный  хронологический  сборник  законов  и  положений,  касающихся  Евреев, от  Уложения  Царя  Алексея  Михайловича  до настоящего времени. 1649–1873 гг. СПб., 1874.Легкобытов В.  СПб. 1836.                                                                                                                                                

Легкобытов  В.    Обозрение Российских владений за Кавказом. ….  ч.1.содержание.  ч.4.  Дербентская провинция. ст. 151-187. СПб 1836.                                    

 

Полиевктов М.П.  Проект ... в 18 в. ... Материалы по истории Грузии и Кавказа. Тбилиси 1937.

                                                                                                                                                   

Полное собрание законов Российской империи.   Собрание второе. Том 3. 1828. СПб., 1830.

 

Полное  собрание законов Российской  империи.       Собрание первое.  Т. 7. 1723-1727.  СПб.,  1830.   Т. 10. Отделение первое. 1835. СПб., 1836.    Собрание второе. Т. 19. Отделение первое. 1844. СПб., 1845.                                      

 

Пржецлавский П. Нравы и обычаи в Дагестане.  В.С. т.12. СПб 1860 г.                                                

 

Радожицкий Ил. Историческое известие о походе российских войск в 1796 году в Дагестан и Персию под командою графа Валериана Александровича Зубова. Отечественные записки, Часть 31. № 88.                                                                                                                                                          

 

Рахмани А.А.   Азербайджан в (1590 – 1700) Баку. 1981.                                                        

 

РГАДА. Российский Государственный  Архив Древних Актов.                                                                                     

 

РГВИА.  Российский Государственный Военный Исторический Архив.                                                                                                                                                  

 

Русский архив. 1885.                                                                                                                                                         

Симонович Ф.Ф. Описание;  Табасарана. 1796 г. Юж. Дагестана. 1796 г.  ЦГАДА. ф. Ермоловых.

 

СИРИО.  Сборник Имперского Российского Исторического Общества.                                                                                                                                                                                                                    

СПб ИИ РАН.   

 

Тормосов А.П.   Выдержки из "Ведомости" 1811. ЦГВИА. ф. ВУА.

                                                                           

УКХ.   Указы Кубинских ханов. Тбилиси 1937.

                                                                                                                                                         

Чекулаев Н.Д. Управление Дербентским гарнизоном.  1722 – 1735.  Вопросы истории М.  2/2009.                                                                                                                              

ЦГА РД.  Центральный Государственный Архив  Республики Дагестан.

Из  дел архива Главного Управления Наместника Кавказского, по описи №80. Год 1832. 

                                                                                                                      

ЦГВИА.   Центральный Государственный Военный Исторический Архив.

                                                                             

Luncz M.   Jerusalem. Wien. 1882.

 

Leo daeck institute.  New York.

 

Veliev F.I.  Baki. 2010.                                                                                                   

מהדורה זו של "קהילת דרבנד בעדויות התמ"ו – התרמ"ו (1686 – 1886)" מאת א. ישי,  בחדרה - 2016,  מוקצת לטובת הציבור הרחב